online pharmacy without a prescription
Bingöl SOLHAN - || Zazaca || Zazaca Mevlit


Zazaca Mevlit
Mewlīd Nebī - Mela Kamilź PUEXĪBîsmîllahîrrehmanîrrehîm 

Pey Allay Mewlîd Nebî xwi r' wûneno 
Allah wahar canûn û camîdûn o 

Weqta g' Allay wažti g' mexluq yi vînû 
Pey emrî "kun" 'erd û ezmûn ard meydû 

Allah zat û sifetûn xwi d' yo (1) ten û 
Bê yi çewnê Reb nêken, nêvînenû 

Sey dinya zaf çî viražt, hey êsenî 
Ažm û ruej, seyyarey, astareyî 

Çi ko žima pey çimûn xwi vînenî 
Qey žima ya virazyo, hem bizûnî 

Hemd û flikir Allay xwi r' dewam kirîn 
Žewûn, ruejûn tim vajîn, terk mekirîn 

Bûn' dinya ra, geyrena, tadîyena 
Qey xatîr tu nî'metûn bedilnena 

Çî ko çîm tu vînenî, ežnawenî 
Hem çîyo g' nêvînen, nêežnawenî 

Pîyor qey tu, ti qey yo çî virazyey 
Xafîl mebi Allah kûm û, ti çine y? 

Çi ko tu ra wazîyen, ey xwi r' bikir 
Ti yi ra mevêjî, cehde žaž mekir 

Her teref tarî, cehalet hakim bi 
Zulm û heqaret qetl û qîtal zaf bi 

Ey Muhemmed, ey ti enwaru'l-huda! 
Hem sened û mesnedî kurey (2) dinya! 

Werre (3) yî r' ku ti žinasney, vîneyî 
Tabî' ummet, pêl kufrî qerefneyî 

Ummetê tu d' flan, žeref xwi r' vînenû 
Tu peyxamber, dîn tu heq žinasnenû 

Ti umîdî cin û hem însanûn î 
Hem žafî' û mužfîqê wir dîyûn (4) î 

Žu'le da tu wertey dinya, Mekke de 
Ruažn (5) tu tarî wera da (6) derûn de 

'Ežq û can ra žima bîyarîn selewat 
Muhemmêd ser, al û eshabûn yi pîya 

Îrado ezelî weqta g' ûmi (7) hal 
Wažt Allay Adêm virazû zaf delal 

Ven da Cebraîl ra va: Hela bê îtya! 
Parçêk herr bigir erdûn ra bîya îtya! 

Ûme erdûn ra guret herr ta bi žam 
Yo çeng zî qebrê Nebî ra wesselam 

Awkê Yenî Tesnîm kerd mîyû, têdîya 
Mîr virazîya, zaf zemûn ser d' vîyert ra 

Va Cibrîl ra: Bigeyr 'erd û ezmûnûn d' 
Hem behrûn û žerq û xerbê etrafûn d' 

Ûme geyra, behs' Adêm qet çine yo 
Dar, kerri pîyor vûn "Muhemmed nebî yo". 

Bajnê (9) gelêk zemûn ûme vîyert ra 
Pey destûn xwi Adem viražt, ca d' ruena 

Guret ežt cennet, va: Îtya d' tu r' dewam 
Bê ina dar werdîž her çî tu r' helal 

Her kês pažtê Adêm sêr kerdîn dewam 
Lewra nûr Muhemmed tede žu'le da b' 

Pîyor ûmên vatîn: In çi y’, çine nyo? 
Yin ra va: In nûr' Muhemmed Nebî yo 

Adem geyrên cennet de her cîns dînî 
Cîns xwi d' çewnê nê dînî nê vînênî 

Allay Hewa viražt hem bedên yi ra 
Dest kerd piri her terêf cennêt geyra 

Hewa yo ruej ûnya pažtê Adêm ra 
Va: Ey Adem! In çi nur ho pažtê tu da? 

Va: In nûr peyinê peyxemberûn o 
Hem seyyîd û rehberê her kesûn o 

'Ežq û can ra vajîn žima selewat 
Muhemmed ser al û eshabûn yi pîya 

Žeytûn hesûdey xwi berd, ži cey yino 
Va: Îtya zaf rind û, merg çine bîni. 

Yin va: Merg çi yo? Ma nê dî nê vîna wo? 
Yi va: Merg her kesî beno herr îtya wo. 

Yin va: Çarey în çi yo, çine nîyo? 
Va: Çarey în werdîž darê xelî yo. 

Yi g' žî darê xelî ra werd, ûmeyî 
Kînc ûmey war, beden zit, žarmîyeyî 

Cennet ra êžt Adem, Hewa, žeytanû 
Hem Hureyž (10) û Tawuso g' žerîk yinû 

Her yo yo cay dinya d' kowtîb, bermênî 
Hewar yin rasên her ca, ežnawyênî 

"Towbe, towbe!" vatîn veng çêw nêžînî 
Yo ruej sarê xwi wera da ûnyênî 

Dîy Muhemmed nusyo kižtê Allayî d' 
Va: Qey xatirî in Muhemmêd 'ef bid 

Cebraîl ûme va: Towbey tu temam, 
Hem tu ra pey kûmo g' îtya wesselam 

Eg (11) žima wazên cennet yedî žima b' 
Muhemmêd r' selewat bîyarîn dewam. 

Weqto g' nûrî Muhemmêd Adêm ra vejya 
Ûme pažtê Žît Pêxmêrî d' žu'le da 

Bajê ûme pažtûn pakûn d' geyrênî 
Bênatê (12) yin d' yew xirab nêvînênî 

Ednan a cuar heta g' Adêm reso 
Her kes vûnû, tede îxtîlaf esto 

Adnan a cêr heta g' Ebdullay resû 
Vîst û yew babî d' pa doxrû-durust û 

Nûr Muhemmêd pažtûn pakûn d' geyrênî 
Zaf mûcîzey tede ûmey, êsenî 

Ey keso k' ti vînenî, ežnawênî! 
Dadî, babî sulala ta Ademî 

Pîyor žîn cennet, žubhey çêw wa çine bo 
Lewra nûr Muhemmêd pîyorin d' geyrabo 

Ey Muhemmed! Ti ruažnê dinya yî 
Pey tu žîyayê ûmê, xelîsyeyî 

Žerî'eto g' pêxmerûn ard ib (13) dinya 
Milletûn û cem'etûn rê bib' çila 

Nûr tu ruažn da pêro dinya, hemini 
Rîy erdûn d' tarî nêverda derûn di 

Ey ti sînayê hebîbî îns û can! 
Qey xatîr tu virazya erd û ezman 

Umîdwarê gunekarûn pîyor ti yî 
Ti sulaley Qureyžîy Hažîmûn î 

Ûmeyîž tu rahîbûn d' heyecûn da 
"Way, way!" vatîn derûn û hem dežtûn da. 

Kahînû vatîn: "Muhemmed ûmeyo, 
Îtya ra wet ma r' yew dewrûn çine yo". 

Ûmeyîž tu žayan ib rîy erdûn de 
Kuežk(14)-saray kesrûn (15) rijyêb' Îrûn de 

Eg žima wazên cennet yedî žima b' 
Muhemmêd r' selewat bîyarîn dewam. 

Mîlad-tarîx pûnc sey hewtay serri bi 
Duyês rebî'ul-ewwel hem ûmebi 

' Eynî žew Ebdulmuttelîb Ke'be d' bi 
Qey ta'mîr Ke'bî xebat rê mežxul bi 

Amîne va: Ez teyna menda îtya 
Bê cinyûn, cûmêrdûn tersû ez îtya. 

Mi dîy çar heb cinî ûmey cayê min 
Zaf bedew (16) b', rindîyê yin ruažn da min. 

Lewûn Awkê Kewsêr werdib belû bî 
Rindîyê yin d' çewnê cinî çine bî. 

Yo ražt de yo zî çep de bîbîy mesned 
Yo vernî d' yo peynî d' bîbîy perdebend. 

Eg žima wazên nûmey yin bimusî 
Hewa, Sare, Asîye û Meryem bî. 

Ražt û çêp mi de astarey virsîyey (17) 
Qaf ra Qaf pêro dinya bîbî žu'ley. 

Yo beyraqa kesk terefî mexrîbî 
Yo terêf žerq yo zî sêr bûn Ke'be d' bî. 

Emir kerd, Cebraîl ra va: Bê îtya! 
Hem mîjdûn bid' pêro mexlûqê dinya. 

Bîr' adîr racîyeyî (19), qefîlyeyî 
Hûr û ridwan çîçekûn d' xemilyeyî. 

Cebraîl towr (20) melekûn a ûme war 
Her terêf Mekkî viražtbi yo dîwar. 

O zemûn mîr bi Muhemmed Mustefa 
Nûr yi ruažn da pêro etrafê dinya. 

Eg žima wazên cennet yedî žima b' 
Muhemmêd r' selewat bîyarîn dewam. 

Qey hîdayêt îns û cin yi g' žeref da 
Pey veng berz pîyorin va: Tu r' merheba! 

Merheba, ti rehberê her kesûn î 
Merheba, ti pîyorê derdûn dermûn î 

Merheba, ti ežrefî wir d' dinyûn î 
Merheba, ti peyinî pêxmerûn î 

Merheba, ti sulala d' qureyžî yî 
Merheba, ti pažtê ummet hêvî yî 

Merheba, wažtê ummet ancax ti yî 
Merheba, wazi' žerî'et hûnc ti yî 

Žu'le da tu wertê dinya Mekke de 
Ruažn tu tarî wera da qutbûn de 

Ti sened û mesnedê ma pîyorin î 
Umîdwarê erebûn, ecemûn î 

Merheba, ti žafî'ê gunahûn î 
Merheba, ti mužfîqê însanûn î 

Pêxmêr g' vernîyê tu de ûmey-žîyî 
Her yo ancax yo millet rê eysênî 

Ti žafî'ê pêro însûn, cinûn î 
Ti sebêb bîyayîž awkûn, herrûn î 

Merheba, tu tarî ruažnker (21) dinya di 
Cay cehalet d' 'îlm û îrfan ronabi 

Ey ti sîney ažiqûn d' vîn nêbenî! 
Ta qîyamet ven dên tu, fîxan kenî 

Merheba, ti žafî'ê bermayûn î 
Merheba, ti zûnayey wažtoxûn î 

Merheba, ti rehmete'l-'alemîn î 
Rehm biker ma r', ma feqîr û esîr î 

Ya kerîmo, ya ti umîdê min î! 
Ti žefa'et bik' guna w xetûn mi rî 

Bê tu çewnê nêvînen, nêžnasnenû 
Tu peyxamber, dîn tu heq; tesdîq kenû. 

Eg žima wazên cennet yedî žima b' 
Muhemmêd r' selewat bîyarîn dewam. 

Umîdwarê rehm û îhsanî tu yî 
Hem talibî 'ef û xufranî tu yî 

Kûmo g' hazir mewlidî Nebî bîyo 
'Ef gunûn yi r', qet yo žubhe çine yo 

Ya Reb! Ti vînenî, hem ežnawenî 
Gunê ma hîsab nêbên, n'ûmaryenî 

'Ef bide qey xatirî Muhemmedî 
Ummetê yi žadan kir cennêt xwi di 

Ya Reb! Ma bê tu çewnê nêvendenî 
Lewra veng' ma ancax ti ežnawenî 

Vendayîž xwi d' 'efê gunûn xwi wazen 
Red mekir lewra, ya kerîm û rehman! 

Ti settar û hem xeffarî 'eybûn î 
De 'ef bik' gunahûn ma pîyorunî 

Ma pêrun tabî' ummetê yi bikir 
Hem gunûn, qusûrûn katîb 'ef bikir 

' Eržî e'lay pey lingûn tu žeref da 
Qatûn ezmûn pey rindê tu ruažn da 

Emsal tu n'ûmo bênatê pêxmerûn d' 
Zê tu cûmêrd n'ûmo mîn wir dî dinyûn d' 

Tu kerîm, comêrdê wir dî dinyûn î 
Ummetê tu faxirê însanûn î 

Ti umîdê qewmûn û milletûn î 
Hem ummetûn, 'ežîr û qebîlûn î 

Ya kerîmo! Ya ti hadî qey ma rê! 
Ti žefa'et bik' guna w xetay ma rê 

Bê tu çewnê nêvînen, nêžinasnenû 
Tu peyxamber, dîn tu heq; tesdîq kenû 

Eg žima wazên cennet yedî žima b' 
Muhemmêd r' selewat bîyarîn dewam (22). 

Hîcrî 1420/Mîladî 1999 

1. yo: yew, jew 
2. kure: gudikin, gilover 
3. werre: werrek, xojî bi, xojî ve 
4. wir dîyûn: her dîyan 
5. ruažn: rožn, rožt 
6. wera da: hewa na, hewa da 
7. ûmi: ame, hame 
8. ven da: veng da 
9. bajnê: badî, badîna, badînî 
10. Hureyž: Nameyê yew heywanê sey marî yo. Vanê ey zî žeytanî rê ardim 
kerdo. 
11. eg: eke, eger 
12. bênate: beynate, beyntar, mîyan 
13. ib: bi 
14. kuežk: kožke 
15. kesra: padîžayê îranî, kesra, kîsra 
16. bedew: rind, xasek 
17. virsîyey: beriqîyay, bereqîyey 
18. mîjdûn: mizgîne, mêjdûn, mujdûn 
19. racîyeyîž: padîyayene, gîrîyayene 
20. towr: tewr, pîya, reyra, reyde 
21. ruažnker: rožnkerdox
  Mela Kamilê PUEXΠ

Bu Sayfanżn Geldiši Adres
Bingöl SOLHAN -
http://www.solhan.net

Bu Sayfanżn Adresi:
http://www.solhan.net/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=69